Close

Chamunda Hotel & Restaurant

Phone: 9418094777

Email: thakurtejlal[at]gmail[dot]com

Address: Sh. Tej Lal Thakur S/O Sh. Chet Ram , R/O Bairagrah, Distt. Chamba H.P.

Pincode: 176316