Close

Namaskar Heights, Dalhousie

Phone: 9817631205

Email: hotelnamskarrheight[at]gmail[dot]com

Address: Khajjiar Road, Near D.P.S School, Dalhousie, Himachal Pradesh

Pincode: 176304