Close

Basera Guest House

Phone: 1899248277

Email: mahenderthakur1977[at]gmail[dot]com

Address: Sh. Abhishek Jamwal S/O Sh. Kamal kesh Jamwal R/O Court Road Dalhousie, Distt. Chamba H.P.

Pincode: 176304