Close

Hotel Maharaja Dalhousie

Phone: 1899240343

Email: munishplaha[at]gmail[dot]com

Address: Smt. Bhawana Plaha W/O Sh. Subhash R/O Sadar Bazar Dalhousie

Pincode: 176304