Close

Hotel Pir Panjal, Kandu

Phone: 9418004485

Email: kshitij49[at]gmail[dot]com

Address: Sh.Kashitaj Sharma S/O Sh. Pradeep Sharma R/O Mohalla Charpat, Distt. Chamba HP

Pincode: 176310